Mødereferat . Gug Boldklubs Venner

Seneste mødereferat

Referat fra generalforsamling
i

Gug Boldklubs Venner

mandag den 9. marts 2020


Deltagere: 17

 

Formanden, Jørn Axelsen (JA), bød indledningsvis velkommen til de fremmødte.

 

Herefter gennemførtes generalforsamlingen i henhold til den udsendte dagsorden, jf. gældende vedtægter.

 

  1. Valg af dirigent

JA foreslog, at Johs. Knudsen (JK) blev valgt som dirigent – og dette skete enstemmigt.
JK konstaterede straks herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet – bl.a. med e-mail, udsendt inden for tidsfristen på de nødvendige 14 dage forud for selve afholdelsen i dag.

Generalforsamlingen kunne derfor anses for både at være lovligt indvarslet og at være beslutningsdygtig.

 

2. Formandens beretning

JA opfordrede indledningsvis til et minuts stilhed til minde om det tidligere bestyrelsesmedlem Flemming Jacobsen, som var afgået ved døden sidste år.

 

Herefter redegjorde JA kort for årets forløb, jf. særskilt beretning, og fremhævede bl.a.

  • at der har været gennemført en veteranaften med ca. 90 deltagere, hvorunder DBU’s formand, Jesper Møller, havde fortalt om sin interessante tid med fodbolden.

  • at der igen blev gennemført en markedsdag, som forløb godt – med godt vejr og pænt overskud. Ved aftenstide var der arrangeret fællesspisning, hvori ca. 35 deltog.
    JA rettede en tak til de mange, som hjalp med til arrangementet.

  • at salg af julekalendere havde været en succes – med salg af alle de trykte kalendere ved hjælp af Gug Boldklubs afdelinger for U8 og U9 Drenge og Piger.

  • at salg af juletræer i weekenderne op til jul fra klubhuset havde givet et flot overskud. JA takkede de mange, der støttede os – både ved at købe, men også ved hjælp med salget.

  • at vi har givet ca. 60.000 kr. til Gug Boldklub - fordelt på ca. halvdelen til moderklubben samt den anden halvdel til ture og arrangementer, gaver til oprykkere samt gavekort til jubilarer m.fl.

 

Afslutningsvis takkede JA for et godt samarbejde i det forløbne år – både med Gug Boldklub og med Vennernes bestyrelse.

Fremlæggelsen gav ikke anledning til spørgsmål – og denne blev herefter vedtaget med akklamation.

 

3. Forelæggelse af regnskab

Lars Fischer (LFN) fremlagde herefter det reviderede regnskab for kalenderåret 2019, som omdeltes til de fremmødte, og han gennemgik i detaljer først resultatopgørelsen og dernæst balancen.

Revisorerne havde på forhånd godkendt regnskabet, og forelæggelsen gav i øvrigt kun anledning til en enkelt bemærkning fra Jesper Kaalbye (JKA) om, at regnskabet var et flot resultat, samt at sidste uges veteranaften havde været vellykket.
Jens Louis Bank (JLB) havde dog et enkelt spørgsmål vedrørende de negative renter på 621 kr., som skyldtes Spar Nords aktuelle rentepolitik i forhold til indeståede på erhvervskonti.

JK kunne - efter de nævnte bemærkninger samt spørgsmålet og svaret derpå - konstatere, at regnskabet kunne godkendes - med akklamation.

 

4. Indkomne forslag

 

Der var i år ikke indkommet forslag til ændring af vedtægterne mv.

 

 

5. Fastsættelse af kontingent

 

Det årlige kontingent er p.t. på 150 kr. - og dette fastholdtes uforandret.

 

6. Valg

a) Formand

JA genopstillede til denne post, og da JK kunne konstatere, at der blandt de fremmødte ikke var andre kandidater, blev JA genvalgt med akklamation

 

b) Bestyrelsesmedlemmer

Herunder var Benny Nygaard (BN) og Finn Olsen (FO) på valg, og de havde begge udtrykt ønske om at fortsætte.
Der blev ikke foreslået andre kandidater, så BN og FO blev begge genvalgt – med akklamation.

c) 1 suppleant

Herunder blev Allan Hübertz (AH) genvalgt.


d) 2 revisorer

Johs. Knudsen (JK) og Keld Christensen (KC) genvalgtes til disse poster.

e) 1 revisorsuppleant

Jess Pedersen (JP) genvalgtes ligeledes til denne post.

7. Eventuelt

Veteranaften

 

Svends Daugbjerg (SD) spurgte afslutningsvis om det økonomiske resultat af veteranaftenen i sidste uge, som i øvrigt havde været en særdeles god aften.

LFN forklarede hertil, at det ikke i sig selv er et formål med veteranaftenen at frembringe et økonomisk overskud, men det foreløbige regnskab viser dog et overskud på ca. 2.500 kr.

 

JK oplyste herefter, at generalforsamlingen nu var gennemført og takkede deltagerne for god ro og orden – og konstaterede derfor, at denne kunne hæves.

 

Afslutningsvis takkede JA dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen - og de fremmødte for deltagelsen.